องค์คณะบุคคล

องค์คณะบุคคล  มี 4 องค์คณะ ได้แก่
1. อนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด  (อกศจ.บริหารงานบุคคล)
    2. อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (อกศจ.บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์)
    3. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.พัฒนาการศึกษา)
  4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.)

1. คณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (อกศจ.บริหารงานบุคคล)
  1. ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง ประธานกรรมการ
2. นายคเชนทร์  มโนใจ อนุกรรมการ
3. นายวิบูลย์  ทานุชิต   อนุกรรมการ
4. นายพิทยา  ไชยมงคล อนุกรรมการ
5. นายธีระศักดิ์  สุวรรณปัญญา อนุกรรมการ
6. นายสมยศ  วงศ์เจริญ อนุกรรมการ
7. นายชัย  ปองเสงี่ยม อนุกรรมการ
8. นายสุรจักษณ์  ทศรฐ กรรมการ
9. นายธนาวัฒน์  คำราช อนุกรรมการและเลขานุการ
10. นางอัญชลาภรณ์  เนตรดุล ผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางปิยาภรณ์  จันทร์โอภาส ผู้ช่วยเลขานุการ

2. คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา (อกศจ.พัฒนาการศึกษา)
1. รศ.ดร.สมเกียรติ  สายธนู ประธานอนุกรรมการ
2. นายณัฎฐพล  แสงศรีจันทร์ อนุกรรมการ
3. นายปรีชา ไชยโย อนุกรรมการ
4. นายสกล  ทะแกล้วพันธุ์ อนุกรรมการ
5. นางประไพ  ขว้างไชย อนุกรรมการ
6. นายสวาท  เกษณา อนุกรรมการ
7. นางสมสวย  ยะจินะ อนุกรรมการ
8. ผศ.ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล อนุกรรมการ
9. นายธนาวัฒน์  คำราช อนุกรรมการและเลขานุการ
10. นางจินดา  สุวรรณชัญ ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นายพีรพงศ์  ดวงแก้ว ผู้ช่วยเลขานุการ

3. อนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ (อกศจ.บริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์)
1. ผศ.เล็ก  แสงมีอนุภาพ ประธานอนุกรรมการ
2. นายเจริญ  ศิริวงศ์ อนุกรรมการ
3. นางปัทมา  กษณรักษ์ อนุกรรมการ
4. นายบุญทวี  วิทยาคุณ อนุกรรมการ
5. นายประพันธ์  เชื้อสิงห์ อนุกรรมการ
6. นายเรวัฒน์  สุธรรม อนุกรรมการ
7. นายมงคล  ขัดผาบ อนุกรรมการ
8. นางสาวพนิดา  ทักษิณาพิมุข อนุกรรมการ
9. นายธนาวัฒน์  คำราช อนุกรรมการและเลขานุการ
10. นางปาริดา  สุภการกำจร ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นายวิศนุพงศ์  ถ้ำทอง ผู้ช่วยเลขานุการ

4. คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง 
1. นายสุวัฒน์ พรมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประธานกรรมการ
2. นายสุทิน  แก้วพนา         รองศึกษาธิการภาค 15 รกน.ศธภ 15 รองประธานกรรมการ
3. นายคเชนทร์  มโนใจ ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ                                   การศึกษาตามอัธยาศัย กรรมการ
4. นายเจริญ  ศิริวงศ์   ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง         กรรมการ
5. นายวิบูลย์  ทานุชิต   ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         กรรมการ
6. นายมณเฑียร  โสภณ   ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมกรข้าราชการครูและ         บุคลากรทางการศึกษา   กรรมการ
7. นายเกรียงไกร ศิลารังสี   ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมกรส่งเสริมกรศึกษาเอกชน                   กรรมการ
8. รศ.สมเกียรติ  สายธนู          ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  กรรมการ
9. นางปัทมา  กฤษณรักษ์ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
10. นายสรายุทธ  พิจอมบุตร   ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
11. ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง   ผู้แทนภาคประชาชน   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
12. ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ               กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
13. นายปรีชา  ไชยโย             กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
14. นายณัฐพล  แสงศรีจันทร์                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
15. นายธนาวัฒน์  คำราช  รอง ศธจ.ลำปาง รกน.ศธจ.ลำปาง   กรรมการและเลขานุการ

ข่าว/บทความจากศึกษานิเทศก์

ศน.พีรพงศ์ ดวงแก้ว

ศน.สรวง ศรีแก้วทุม

ศน.ดร.กฤษฎา มณีเชษฐา

ศน.พงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์

ข่าว/บทความจากศึกษานิเทศก์

ศน.วุฒิการ เมธานันท์

ศน.เดชกำพล เจดีย์ยอด

ศน.วสันต์ แปงจิตต์

ผู้บริหารนายธนาวัฒน์ คำราช
รองศึกษาธิการจังหวัด
รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดลำปาง


นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

 
Copyright ©
Created By Sora Templates & Free Blogger Templates