ศธจ.ลำปาง

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
     ประกอบด้วย 2 ส่วน
ส่วนที่ 1 ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 12 ถนนลำปาง-งาว ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นที่ทำการของกลุ่มอำนวยการและประสานราชการ กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มพัฒนาการศึกษา กลุ่มลูกเสือ-ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน และหน่วยตรวจสอบภายใน

ส่วนที่ 2 ตั้งอยู่ที่โรงเรียนบ้านพระบาท ถนนสนามบิน อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็นที่ทำการของกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

วิสัยทัศน์
     “เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนกรปฏิรูปการศึกษาในส่วนภูมิภาค โดยเชื่อมโยงการพัฒนาการศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติ สู่ไทยแลนด์ 4.0 บนฐานยุทธศาสตร์จังหวัด ตามแนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างยั่งยืน ในโลกศตวรรษที่ 21”

ทิศทางการจัดการศึกษาจังหวัดลำปาง
     “นครลำปาง เมืองแห่งการเรียนรู้ อย่างมีความสุข”

อัตลักษณ์
     “ฮักลำปาง”

เอกลักษณ์
     “นครลำปาง เมืองแห่งการเรียนรู้ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี”

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
หมู่ 12  อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ๕๒๐๐๐
http://182.93.171.70/lpeo/ หรือ
https://www.facebook.com/lampang.peo/ข่าว/บทความจากศึกษานิเทศก์

ศน.พีรพงศ์ ดวงแก้ว

ศน.สรวง ศรีแก้วทุม

ศน.ดร.กฤษฎา มณีเชษฐา

ศน.พงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์

ข่าว/บทความจากศึกษานิเทศก์

ศน.วุฒิการ เมธานันท์

ศน.เดชกำพล เจดีย์ยอด

ศน.วสันต์ แปงจิตต์

ผู้บริหารนายธนาวัฒน์ คำราช
รองศึกษาธิการจังหวัด
รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดลำปาง


นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

 
Copyright ©
Created By Sora Templates & Free Blogger Templates