ดร.กฤษฎา มณีเชษฐา
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง

การปฏิบัติหน้าที่
       # กลุ่มงานเลขานุการและบริหารเชิงยุทธศาสตร์
       # การนิเทศการศึกษาโรงเรียนเอกชน
                 - โรงเรียนสอนคนตาบอดจังหวัดลำปาง
                 - โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี
                 - โรงเรียนวิชชานารี
                 - โรงเรียนไตรภพวิทยา
        # งานนโยบาย
                   - โรงเรียน ICU
          # งานวิชาการและกลุ่มสาระฯ
                   -นักเรียนพิการเรียนร่วม
  การติดต่อประสานงาน
                   Tel : 090-893-9162
                   E-mail : kritsada@esdc.go.th
                   Line ID : supvdoi
                   Facebook : www.facebook.com/khundoi

  ประวัติ ดร.กฤษฎา มณีเชษฐา
  การศึกษา
                   - ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
                   - มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม จังหวัดเชียงราย
                   - เปรียญธรรม 1-2 วัดดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
                   - มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
                   - ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ วิทยาลัยครูลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
                   - ปริญญาโท การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
                   - ปริญญาโท บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
                   - ปริญญาเอก การจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
  ประวัติการทำงาน
                   - ครู โรงเรียนพระหฤทัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
                   - ผู้จ้ดการรอบกลางคืน สวนบัวรีสอร์ท อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่
                   - ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน
                   - ครู โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารีฯ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
                   - ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2
                   - ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1
                   - ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง


  ข่าว/บทความจากศึกษานิเทศก์

  ศน.พีรพงศ์ ดวงแก้ว

  ศน.สรวง ศรีแก้วทุม

  ศน.ดร.กฤษฎา มณีเชษฐา

  ศน.พงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์

  ข่าว/บทความจากศึกษานิเทศก์

  ศน.วุฒิการ เมธานันท์

  ศน.เดชกำพล เจดีย์ยอด

  ศน.วสันต์ แปงจิตต์

  ผู้บริหาร  นายธนาวัฒน์ คำราช
  รองศึกษาธิการจังหวัด
  รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดลำปาง


  นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว
  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

  ทำเนียบบุคลากร

  ติดต่อ

  ชื่อ

  อีเมล *

  ข้อความ *

   
  Copyright ©
  Created By Sora Templates & Free Blogger Templates