Home » » นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์

นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์
                                                                             นายพงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์
                                                                         ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ


ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงานการตรวจราชการ
      1. เตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตรวจราชการตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ
            2. ประสานงาน และสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
            3. จัดทำแผนตรวจราชการให่สอดคล้องกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง
            4. สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตามประเมินผลการตรวตราชการของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและยุทธศาสตร์ชาติ
            5. จัดทำรายงานการตรวรราชการเสนอต่อ กศจ.
            6. ศึกษา วิจัย เกี่ยวกับงานตรวจราชการ
            7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

หน้าที่รับผิดชอบ
             งานนโยบาย   นโยบายบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก
             กลุ่มอำเภอ    :   อำเภอเถิน และ อำเภอแม่พริก
             สถานศึกษาสังกัดเอกชน   โรงเรียนศักดิ์สุนันท์วิทยา  โรงเรียนอักษรศิลป์  โรงเรียนศรีสุนทรสีลวิสุทธิ์  และ โรงเรียนอนุบาลปรียาวรรณ
             สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา  :  วิทยาลัยการอาชีพเถิน
             กลุ่มสาระการเรียนรู้    :   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ประวัติการศึกษา
            พ.ศ. 2515 - 2519     ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านวังโป่ง (ประชาบำรุง)  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่
            พ.ศ. 2519 - 2521     ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านร้องกวาง (จันทิมาคม)  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่
            พ.ศ. 2521 - 2527     ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์  อำเภอร้องกวาง  จังหวัดแพร่
            พ.ศ. 2527 - 2531     ระดับปริญญาตรี   วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์
            พ.ศ. 2543 - 2545     ระดับปริญญาตรี   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี
            พ.ศ. 2548 - 2550     ระดับปริญญาโท  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์

ประวิตการรับราชการ
           2   กันยายน  2534     อาจารย์  1  ระดับ 3   โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์   อำเภอลานกระบือ                            จังหวัดกำแพงเพชร
         21   มิถุนายน  2536     อาจารย์  1  ระดับ 3   โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ตาก   อำเภอเมือง                                  จังหวัดตาก
         15   สิงหาคม  2543     อาจารย์  1  ระดับ 5   โรงเรียนศึกษาพิเศษแพร่  อำเภอเมือง  จังหวัดแพร่
           1   เมษายน  2547      อาจารย์  2  ระดับ 7  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25   อำเภอร้องกวาง                        จังหวัดแพร่
         28   พฤศจิกายน  2551    ครูชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา)                                  อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
           9   กรกฎาคม   2552   ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม                        ศึกษาแพร่ เขต 2  อำเภอลอง  จังหวัดแพร่
           1   เมษายน   2555    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม                          ศึกษาลำปาง เขต 2  อำเภอเกาะคา  จังหวัดลำปาง
           5   มิถุนายน  2560     ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง                          อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

ประวิติการศึกษาดูงาน
          1. ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ประเทศฝรั่งเศส  สวิสเซอร์แลนด์  และประเทศเยอรมัน
          2. ศึกษาดูงานด้านการศึกษา ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
          3. ศึกษาดูงานประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา
          4. ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ผลงานวิชาการเพื่อตำแหน่งสูงขึ้น
         1. พัฒนาการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

งานวิทยานิพนธ์
         1. พัฒนาการอ่านจับใจความสำหรับนักเรียนชั้นมัธมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านไผ่โทน (นวลราษฎร์วิทยา)

ติดต่อประสานงาน
        Tel : 097-9214624
        Email : kron.sit@gmail.com 
        Line ID : kronsit
         Web Site : https://kronsit.blogspot.com/

ข่าว/บทความจากศึกษานิเทศก์

ศน.พีรพงศ์ ดวงแก้ว

ศน.สรวง ศรีแก้วทุม

ศน.ดร.กฤษฎา มณีเชษฐา

ศน.พงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์

ข่าว/บทความจากศึกษานิเทศก์

ศน.วุฒิการ เมธานันท์

ศน.เดชกำพล เจดีย์ยอด

ศน.วสันต์ แปงจิตต์

ผู้บริหารนายธนาวัฒน์ คำราช
รองศึกษาธิการจังหวัด
รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดลำปาง


นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

 
Copyright ©
Created By Sora Templates & Free Blogger Templates