Home » » อบรมการใช้งานระบบ Teleconference ให้กับบุคลากรในสังกัด สพม.เขต 35

อบรมการใช้งานระบบ Teleconference ให้กับบุคลากรในสังกัด สพม.เขต 35

2 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพม.เขต 35 มีการจัดอบรมบุคลากรในสังกัด สพม.เขต 35 เรื่องการใช้งานระบบ Teleconference และการประยุกต์ใช้ Cloud Computing


โดยมีนายไพโรจน์ วิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โดยให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานด้านสารสนเทศ เข้ารับการอบรม จำนวน 20  คน  ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๕  ในวันอังคารที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
                 การอบรมการใช้งาน Conference ศูนย์สารสนเทศและเทคโนโลยี เป็นผู้ดำเนินการโดยมีนายรณชัย  พิชิตสันต์  พนักงานราชการเป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

รายงาน/ภาพ
http://web.sesa35.info/admin/index.php?module=news&id=1849

ข่าว/บทความจากศึกษานิเทศก์

ศน.พีรพงศ์ ดวงแก้ว

ศน.สรวง ศรีแก้วทุม

ศน.ดร.กฤษฎา มณีเชษฐา

ศน.พงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์

ข่าว/บทความจากศึกษานิเทศก์

ศน.วุฒิการ เมธานันท์

ศน.เดชกำพล เจดีย์ยอด

ศน.วสันต์ แปงจิตต์

ผู้บริหารนายธนาวัฒน์ คำราช
รองศึกษาธิการจังหวัด
รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดลำปาง


นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

 
Copyright ©
Created By Sora Templates & Free Blogger Templates