Home » » ประชุมด่วน...การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต)

ประชุมด่วน...การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต)

ผู้ร่วมประชุมในแต่ละโรงเรียน

     1.ผู้อำนวยการโรงเรียน     2.ครูผู้รับผิดชอบฯ
จำนวน 16 โรงเรียน (รายชื่อด้านล่าง)


หัวข้อการประชุม
     การดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต " (โครงการโรงเรียนสุจริต)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 09.00-12.00 น.

ผ่านระบบ Tele Conference
     -ห้องประชุม School-1
     -Access Code = แจ้งแล้ว

รายละเอียดเพิ่มเติม (วิธีการ/คู่มือ)
ที่เว็บไซต์นี้

รายชื่อโรงเรียนที่ร่วมประชุม
1.โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
2.โรงเรียนสบปราบพิทยาคม
3.โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา
4.โรงเรียนแม่ทะพัฒนศึกษา
5.โรงเรียนแม่ตืนวิทยา
6.โรงเรียนลำปางกัลยาณี
7.โรงเรียนเวียงมอกวิทยา
8.โรงเรียนทาขุมเงินวิทยาคาร
9.โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง
10.โรงเรียนน้ำดิบวิทยาคม
11.โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา
12.โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม
13.โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
14.โรงเรียนป่าซาง
15.โรงเรียนแม่พริกวิทยา
16.โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา

ข่าว/บทความจากศึกษานิเทศก์

ศน.พีรพงศ์ ดวงแก้ว

ศน.สรวง ศรีแก้วทุม

ศน.ดร.กฤษฎา มณีเชษฐา

ศน.พงศ์สิษฐ์ สิริวราพงศ์

ข่าว/บทความจากศึกษานิเทศก์

ศน.วุฒิการ เมธานันท์

ศน.เดชกำพล เจดีย์ยอด

ศน.วสันต์ แปงจิตต์

ผู้บริหารนายธนาวัฒน์ คำราช
รองศึกษาธิการจังหวัด
รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดลำปาง


นายพีรพงศ์ ดวงแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ทำเนียบบุคลากร

ติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *

 
Copyright ©
Created By Sora Templates & Free Blogger Templates